Klacht melden?

Stichting Fidem Zorg heeft als uitgangspunt in haar werkwijze aan te willen sluiten bij de wensen en verwachtingen van haar cliënten. Desondanks kan er een situatie voorkomen dat je jouw ongenoegen wil uiten of een klacht wil indienen. Uitingen van ongenoegen en klachten worden serieus genomen en in dialoog met jou behandeld. Stichting Fidem zorg streeft naar optimale openheid in de samenwerking met jou. Het klachtenreglement heeft als doel om klachten op zorgvuldige en uniforme wijze af te handelen en te registreren. Het uiten van een klacht of ongenoegen kan ook van betekenis zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van het hulpverleningsproces. Het klachtenreglement is dan ook een onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting Fidem Zorg.

Op het moment dat een klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld of opgelost kan een onafhankelijke derde partij daarvan in kennis worden gesteld. In overleg zal het dossier ter beschikking worden gesteld. De klacht wordt opgenomen in de klachtenprocedure van Stichting Fidem Zorg en de afhandeling zal onderdeel worden van het dossier.

Voorwaarden

Het klachtenreglement is bedoeld voor cliënten en/of hun wettelijk vertegenwoordigers die ervaringen hebben opgedaan bij Stichting Fidem Zorg. Iedere cliënt die binnen Stichting Fidem Zorg uit te voeren hulpverleningstraject heeft het recht om een klacht in te dienen.
Een klacht kan alleen schriftelijk of per e-mail bij Stichting Fidem Zorg worden ingediend. Stichting Fidem Zorg heeft een formulier opgesteld voor het indiening van klachten. De klacht wordt verwerkt in het kwaliteitssysteem.
Een klacht bevat tenminste:

  • naam en adres van de melder;
  • datum van de melding;
  • een omschrijving van de klacht:
  • de gedragingen, uitlatingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt.

Procedure

Wanneer je ontevreden bent over de ondersteuning (wijze van ondersteuning, resultaat, etc.) kan je een klacht indienen. Een klacht biedt mogelijkheden tot het verbeteren van de hulpverlening.

Je kan eerst de klacht bespreken met desbetreffende hulpverlener;
Klachten worden serieus genomen en in dialoog met jou behandeld. Door een gesprek kunnen veel misverstanden op worden gelost.
Hulpverlener stelt ten alle tijden de zorg coördinator op de hoogte van een klacht en de gevolgde procedure.

Wanneer een gesprek met de hulpverlener niet (meer) mogelijk is, of het gesprek leidt niet tot de gewenste resultaten, dan kan je een klacht indienen bij de PZ verantwoordelijke van de betreffende hulpverlener van Stichting Fidem Zorg. In dit geval kan de klacht ingediend worden via klachten@fidemzorg.nl. De klacht kan ook schriftelijk ingediend worden via Stichting Fidem Zorg Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

Wanneer wederom de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld is, kan de tussenkomst van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van belang zijn. In dat geval kan er contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van Stichting Fidem Zorg. Contact geschiedt via vertrouwenspersoon@fidemzorg.nl. De klachtenfunctionaris zal binnen 2 werkdagen reageren via e-mail en op verzoek telefonisch reageren.