Over ons

De gedachte achter onze naam

Fidem betekent hoop en toekomst. Bij Stichting Fidem Zorg geloven we in de eigen kracht van cliënten. Versterken van het eigen vermogen en bevorderen van zelfredzaamheid bij cliënten is waar wij waarde aan hechten. Dit in combinatie met diversiteit. Wij onderscheiden ons door de culturele invloeden op de individu te achterhalen, en deze normen en waarden van de cliënt mee te nemen in de begeleiding. Op deze manier trachten wij gepaster begeleiding te bieden.

Missie

Stichting Fidem Zorg heeft zich ten doel gesteld de hulpbehoevenden in de huidige samenleving, sensitief zijnde voor de eigen culturele achtergrond en of levensovertuiging, bij te staan. Hierbij worden de begrippen herstel, rehabilitatie en participatie centraal gesteld. Stichting Fidem Zorg streeft er naar, voor diegenen die dit nodig hebben, ondersteuning te bieden ten aanzien van een meer voldoening schenkend leven en een meer gelijkwaardige deelname aan de samenleving mogelijk te maken. Dit pogen wij te verwezenlijken door het aanbieden van verschillende vormen van oplossing gerichte en aandachtige zorg.

Visie

Stichting Fidem Zorg is een instelling die op het terrein van beschermd wonen bijzondere expertise heeft opgebouwd ten aanzien van het voeren van een therapeutisch milieu, ingebed in gedragspsychologische methodische uitgangspunten met als doel het geven van steun, bemoediging, aandacht en respect. De zorg van Fidem Zorg kent verschillende vormen op het gebied van wonen, gezinsomstandigheden en het sociaal psychologische aandachtsveld met name op momenten van crisisachtige situaties

Onze organisatie

Bij de vormgeving van de organisatiestructuur van Stichting Fidem Zorg staat de cliënt centraal. Stichting Fidem Zorg is een platte organisatie met korte lijnen. Hierdoor is de organisatie in staat om snel op externe veranderingen in te spelen.

Bestuur en Organisatie

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelen van de organisatie, de strategie, het beleid en de resultaten daarvan. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Toezicht
De Raad van Toezicht heeft een adviserende rol met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het bestuur van Stichting Fidem Zorg vraagt advies bij belangrijke beslissingen aan de Raad van Toezicht. Daarnaast houdt de Raad van Toezicht oog op de maatschappelijke functie van de organisatie. Het beleid en de uitvoering van de directie wordt door de Raad van Toezicht getoetst aan maatschappelijke belangen.

Cliëntenraad

Stichting Fidem Zorg heeft een de cliëntenraad ingesteld volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

De cliëntenraad heeft recht op overleg, recht op advisering, recht van enquête en recht op beïnvloeding van samenstelling van bestuur. De cliëntenraad heeft recht op het afvaardigen van een haar leden ter deelname aan de raad van toezicht als volwaardig lid. De cliëntenraad is samengesteld uit een viertal leden, met een zittingsduur van drie jaar. De instelling informeert de cliëntenraad minimaal twee keer jaar over het beleid en de beleidsvoornemens voor het komende jaar.

Beleid

Een goede zorgverlening voor de cliënt is van groot belang voor Stichting Fidem Zorg. Dit wordt gewaarborgd door een goede psychotherapeutisch milieu te creëren in onze zorginstelling. Lees verder...

Financieel Beleid

Stichting Fidem Zorg biedt wonen, begeleiding, verzorging, verpleging en dagbesteding aan. Zij bepaalt een dagtarief wat de cliënt zelf betaalt. Lees verder...

Gedragscode

De gedragscode is een hulpmiddel voor medewerkers en cliënten om te blijven denken aan hetgeen waar het om gaat.
Lees verder...