Zorgplan​

Het zorgplan is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Hier is gelijkheid een belangrijk aspect. Wanneer een cliënt betrokken is bij het opstellen van het zorgplan, is de kans groter dat de afspraken nagekomen worden (therapietrouw). De doelen staan hierdoor dichterbij de cliënt. De cliënten hechten waarde aan het meebeslissen van de zorgdoelen. Ook heeft dit invloed op de doeltreffendheid en geschikte zorg.
"Wordt goed naar mijn wensen geluisterd, wordt meegenomen in het plan."
cliënt
"Begeleider bespreekt van te voren met mij wat mijn wensen zijn en waar we aan gaan werken de komende tijd’’
ambulante cliënt
"Zorgplan geeft mij inzicht in mijn proces. Mijn begeleider ondersteunt mij hierin."
cliënt

De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het vinden van balans tussen de eigen regie van de cliënt en veiligheid, zodat de cliënt geen schade oploopt, zoals cliënten te veel de ruimte geven (eigen regie), waardoor cliënten verkeerde keuzes maken of handelen (veiligheid). Transparantie is daarbij essentieel. Wanneer begeleiders transparant zijn over de rapportages, zorgt dit voor meer vertrouwen. Uit het onderzoek blijkt dat er bij cliënten nogal onduidelijkheid heerst omtrent rapportages. Enkele feedback van cliënten zijn:

  • “Beter uitleggen wat er wordt opgeschreven.’’  (ambulante cliënt​​)
  • “Vaker bespreken wat er gerapporteerd moet worden.’’ ​ (ambulante cliënt​​)
 

Wanneer er een vergelijking gemaakt wordt tussen intramurale en extramurale cliënten, is te zien dat extramurale cliënten vaker positief oordelen over de gemaakte afspraken en het houden aan afspraken door begeleiders. Zoals bij de begeleiding is ook bij het opstellen van het zorgplan de betrokkenheid van het netwerk niet vaak van toepassing. Het is voor Stichting Fidem Zorg belangrijk dat cliënten eigen regie behouden en inspraak hebben in hun eigen zorgplan. De doelen worden daarom in samenspraak met cliënten opgesteld. Het is tenslotte belangrijk dat cliënten streven naar het behalen van de doelen. De contactmomenten worden gepland samen met de cliënt. Mochten er onenigheden zijn, dan kunnen de cliënten dit bespreken met de begeleiders.