Welkom bij Stichting Fidem Zorg

Stichting Fidem Zorg is voor mensen met diverse problematiek, die tijdelijk of permanent woonbegeleiding nodig hebben. Doel is het zelfstandig leven mogelijk maken, op een manier die bij de cliënt past.

De woonbegeleider komt afhankelijk van de cliënt dagelijks of op afspraak langs. De begeleiding is zowel individueel als groepsgericht en is zowel ondersteunend als activerend. Begeleiders kunnen helpen met dagelijkse activiteiten, zoals koken en boodschappen doen, maar ook met het onderhouden van contacten met familie, vrienden en instanties. Ze ondersteunen bij het zoeken naar (vrijwilligers) werk en het streven naar een zinvolle dagbesteding, zoals sporten. Persoonlijke doelstellingen worden in het begeleidingsplan opgenomen.

Stichting Fidem Zorg biedt begeleid wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een psychiatrische problematiek, die niet zelfstandig kunnen wonen. De samenstelling van de cliënten die wonen binnen onze Beschermde Woonplekken (BW) is divers: verschillende achtergronden, culturen en leeftijden. Deze verschillen tussen de bewoners zorgen voor een goede balans om samen te kunnen wonen.

We hebben BW’s waar we dagelijks komen en BW’s waar we op afspraak langs komen voor begeleiding. De begeleiding is zowel individueel als groepsgericht en zowel ondersteunend als activerend. Daarbij wordt de aandacht verdeeld over de volgende aspecten:
  • persoonlijk en sociaal functioneren
  • Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
  • administratie en financiën
  • dagbesteding
  • medicatiegebruik

De begeleider stelt samen met de bewoner een begeleidingsplan op. Hierin wordt onder andere vastgelegd naar welke doelen wordt toegewerkt, bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding of het uitbreiden van het sociaal netwerk. Verder rapporteert de begeleider structureel over elke cliënt, naar aanleiding van de gevoerde begeleidingsgesprekken. In de rapportages wordt er ook gerapporteerd als er psychotische kenmerken zijn waargenomen. Als de cliënt een toestemmingsverklaring heeft ondertekend voor verstrekking tot informatie aan derden, kan indien noodzakelijk de ambulante hulpverlener onze rapportages ter beschikking krijgen. De rapportages kunnen dan dienen als extra middel om bijvoorbeeld een Rechtelijke Machtiging te verlengen of het behandelplan aan te passen. De begeleider werkt zowel samen met de bewoner, als met de ambulante hulpverlener.

Begeleid wonen

Je wilt graag zelfstandig wonen op een plek, waar je je thuis voelt. Waar je prettig woont en jezelf kunt zijn. En met een beetje hulp gaat je dat lukken. Stichting Fidem Zorg helpt je daarbij.

Begeleid wonen bij Stichting Fidem Zorg betekent dat we je ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk wonen op een plek waar jij je thuis voelt.

Stichting Fidem Zorg begeleidt mensen tussen de 18 en 60 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of een psychische stoornis en multi problematiek.
Begeleid wonen houdt in dat je tijdelijk in een woning van Stichting Fidem Zorg woont, dit doe je zelfstandig. De wooncoaches van Stichting Fidem Zorg komen op afgesproken momenten langs en zijn telefonisch bereikbaar. Er werken ook ervaringsdeskundigen in het team: mensen die zelf veel hebben meegemaakt en uit eigen ervaring weten welke stappen je weer kunt zetten. We ondersteunen je bij het bereiken van je doelen. Bijvoorbeeld: weer zelf gaan huren, een huishouden runnen en nieuwe mensen leren kennen. Zoveel mogelijk samen met mensen die voor jou belangrijk zijn.
De ondersteuning duurt in principe 1 jaar. Dit kan eventueel op basis van jouw persoonlijke situatie (en afhankelijk van een beschikking of indicatie) worden verlengd.
Begeleid wonen doe je op een plek waar je je thuis voelt. Waar je je eigen leven kunt leiden. Met de ondersteuning die jij nodig hebt. Je kunt werken aan de doelen die jij wilt bereiken, bijvoorbeeld weer een eigen woning huren, andere mensen leren kennen, of meedoen met activiteiten in de wijk.